VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup online kurzů, členství v klubů, služeb a zboží (dále jen „Digitální obsah“ nebo „Zboží“) z portálu Villa Dei Misteri (www.videmi.eu ) přes internetový obchod Videmi Shop (www.videmishop.cz).
 2. Webové rozhraní Villa Dei Misteri a Videmi Shop jsou provozovany Videmi Group s.r.o. IČ: 06087779, se sídlem Mánesova 1373/51, Praha 2 - Vinohrady 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275904. (dále jen „Prodávající“).
 3. Nákup Digitalního obsahu nebo Zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. II. VOP. 
 4. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) Kupujícího a to po potvrzení objednavky Prodávajícím. Za písemnou formu se považuje elektronický objednávkový formulář Prodávajícího (dále jen „Objednávka“) dostupný prostřednictvím webových stránek na internetové adrese www.videmishop.cz (dále jen „Internetový obchod“).
 5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

I. DEFINICE POJMŮ

1. Kupující. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.videmishop.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

2. Spotřebitel. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

3. Spotřebitelská smlouva. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

4. Smlouva uzavřená distančním způsobem. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

5. Rozhodné právní předpisy. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i Zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Popis produktů. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, jaké technické požadavky mají být splněny ze strány kupujícího a ceny produktu. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty.

3. Objednání produktů. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, případně telefonní číslo, u podnikatelů IČ/DIČ, zvolí způsob úhrady a vybere označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky je umožněno kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávka se odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

O obdržení objednávky Kupující bude informovan zprávou, zaslanou na uveděnou v objednávce elektronickou adresu. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než potvrzení o přijetí objednávky je doručeno, je možné e-mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávce, je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech Prodávající je opravěn kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

III. CENA PRODUKTŮ A PLATBA

 1. Cena produktů. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko “Dokončit objednávku” nebo „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.
 2. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zakoupené produkty až po úplném zaplacení kupní ceny.
 3. Způsob platby. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– On-line bankovním převodem (platba se provede ihned).

.....

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Pays s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ... s.r.o.

5. Splatnost kupní ceny. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Termín splatnosti je uveden v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě, který u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsob dodání. Při koupi on-line kurzu Kupujícímu po uhrazení ceny budou na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, zaslány přístupové údaje k on-line kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Kupujícímu jednotlivé hry zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného v uživatelském profilu. Při koupi členství v placeném klubu, bude Kupujíci po zaplacení kupní ceny vpuštěn administrátorem do placeného klubu (Videmi Network).

2. Dodací lhůta. On-line kurz nebo jiný digitální obsah bude dodán zpravidla ihned po úspěšně spárované platbě, nejpozději však do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

V případě předprodejů produktů, má Prodávající právo Kupujícímu vytvořit přístupové údaje nejpozději do 2 dnů před spuštěním dodání produktu nebo v předem avizovaném datu.

Kupující má právo využívat zakoupené produkty po dobu 1 roku od úhrady, pokud není u produktu stanoveno jinak nebo pokud produkt nemá charakter živé akce.

V. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. K přehrání obsahu v on-line kurzu v plné funkčnosti je nutne, aby Kupující měli k dispozici vyhovující hardwarové a softwarové vybavení.
 2. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, uvedené na webovem rozhraní www.videmishop.cz
 3. Obsah v on-line kurzu a placeném klubu se přehrává s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí. Dále je nutné, aby hardware Kupujícího umožňoval zvukový výstup.
 4. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího.
 5. Kupující nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

VI. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete.
 2. Poskytnutím produktů nepřechází na Prodávajícího žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Kupujícícho, ani za ztráty způsobené obchodováním Kupujícího.
 3. Online hry portálu jsou vytvořené s ohledem na bezpečnost uživatele při plnění zadání, vyžadujících pohyb uživatele ve veřejných prostorách, ulicích, čí v přírodě. Prodávající nenese odpovědnost za újmu na svém zdraví, majetku a zdraví a majetku jiných osob, způsobenou nebezpečným chováním uživatele (Kupujícího) při plnění herních úkolů.
 4. Produkty jsou určené pro dospělé a uživatele starší 15 let, a to se souhlasem jejich zákonného zástupce. Souhlas se považuje za udělený zaplacením kurzu zákonným zástupcem. Prodávající nenese odpovědnost za jednání a bezpečnost nezletilých při používání produktů portálu.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající má povinnost, po úspěšně spárované platbě, vytvořit nebo aktualizovat Kupujícímu přístupová práva k objednanému produktu či službě.

2. Prodávající má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Kupujícího k online kurzu a znepřístupnit či zrušit uživatelský účet Kupujícího za předpokladu, že Kupující bude porušovat čl. IX a X těchto podmínek.

3. Prodávající může informovat Kupujícího formou reklamních sdělení o svých dalších službách a produktách, a to s využitím e‐mailové adresy Kupujícího, přičemž Kupující s tímto souhlasí. Prodávající je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Kupujícímu v případě, že ho Kupující o tom požádá e‐mailovou zprávou.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Kupující je povinen uhradit cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
 2. Kupující má právo využívat objednané produkty a služby po dobu 1 roku od úhrady, pokud není u produktu stanoveno jinak nebo pokud produkt nemá charakter živé akce.
 3. Kupující je povinen ověřit před uhrazením produktu nebo služby, zdali má k dispozici vyhovující hardwarové a softwarové vybavení, které splnuje technické požadavky, uvedené na webovem rozhraní Videmi-shop.eu pro každý online kurz. Prodávající je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
 4. Kupující se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v čl. IX a X.

IX. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou webovou adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté webové adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 2. Autorská práva k produktům, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (vzdělávací online hry), včetně jejich obsahu, designu a vzdělávacího materiálu, jakož i veškerého dalšího kontentu umístěného na Portálu, náleží Prodávajícímu a podléhá právní ochraně.  Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 3. Kupující se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Kupující zavazuje nepořizovat žádné audio‐video záznamy obrazovky v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
 4. Webové rozhraní Videmi umožnujé uživatelum vytvořít a nahrát svůj vlastní obsah (řešení questů, vlastní práci) na portál Videmi nebo na Videmi Network. Vlastníkem autorských práv u takového obsahu je vždy uživatel, který tento obsah vytvořil a nahrál. Souhlásem s VOP kupující se zavazuje neporušovat práva jiných uživatelů, včetně jejich práv k duševnímu vlastnictví. Jakékoliv šíření přispěvků jiných uživatelů nebo poskytování je třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 5. Kupující uděluje prodávajícímu bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu on-line kurzů, a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Prodávající není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je prodávající oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.
 6. Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody.
 7. V případě porušení Kupujícím povinností týkajících se ochrany autorských práv, prodávající je oprávněn uživatelský účet Kupujícího znepřístupnit či zrušit.

X. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ VIDEMI

Všechny produkty a služby společnosti Videmi group slouží pro vzdělávací a informační účely. Produkty a služby jsou určené pro uživatele starší 15 let a to se souhlasem jejich zákonného zástupce. Chceme, aby naše zákazníky používali portál a Videmi Network k učení, smysluplnému a zábavnému trávení volného času, komunikaci se stejně smýšlejícími lidmi a také pro sdílení vlastního tvůrčího obsahu.Nikoli ale na úkor bezpečí a spokojenosti ostatních uživatelů nebo integrity komunity. Proto odeslaním objednavky kupující potvrzuje souhlas s nasledujícími zásadami používání webového rozhrani Videmi:

 1. Prodávající vyžaduje, aby každému, kdo si chce vytvořit účet, bylo alespoň 15 let (nebo - podle právních předpisů zemí trvalého pobytu uživatele). Vytvoření účtu s falešnými informacemi představuje porušení našich podmínek. To se týká i účtů registrovaných na osoby mladší 15 let.
 2. Pokud si vaše nezletilé dítě neoprávněně vytvořilo účet na potrálu Videmi, kontaktujte nás na adrese info@videmishop.cz.
 3. Kupující se zavazuje, že se nebude zapojovat (nebo je zprostředkovávat či podporovat v tom jiné uživatele) do nezákonních, zavádějících, diskriminujících nebo podvodních aktivit; co porušuje nebo narušuje práva jiných osob, včetně jejich práv k duševnímu vlastnictví.
 4. Kupující se zavazuje nepublikovat na stránkách Videmi a Videmi Network přispěvky které podněcují k závažnému násilí nebo ho podporují, výhrůžky obsahující záměr páchat násilí, hrozby, které by mohly vést ke smrti (a jiným formám závažného násilí) a které jsou zaměřeny na určité osoby; obsah požadující nebo nabízející poskytování služeb zabití osob (například nájemní vrazi, žoldnéři, atentátníci); přiznání, prohlášení o záměru nebo podpoře, výzva k akci nebo prohlášení obsahující záměr unést cílovou osobu nebo podmínku pro její neunesení; obsah požadující nebo nabízející prodej nepo koupě zbraní, návod na výrobu nebo používání zbraní.
 5. Kupující se zavazuje nepublikovat na stránkách Videmi a Videmi Network přispěvky, které propagují, koordinují, pobízí k nebo poskytují návod k sebevraždě, sebepoškozování; fotky a videa vyobrazující smrt člověka, který spáchal sebevraždu nebo se o ní pokusil.
 6. Kupující se zavazuje nepublikovat na stránkách Videmi a Videmi Network obsah, který vyhrožuje zneužíváním dětí, zobrazuje, chválí či podporuje sexuální zneužívání dětí, zahrnuje prohlášení o úmyslu dopustit se zneužití, připouští účast na zneužívání nebo sdílí odkazy na takové zneužívání. Je zakázána publikace přispěvků, které obsahují obrázky sexuálního zneužívání dětí, snímky nahých dětí, sexualizované snímky dětí, sexuální styk s dětmi. Kupující bere na vědomí, že sdílení obsahu, ve kterém se pokouší zneužít nezletilé osoby prostřednictvím vynucování peněz, služeb nebo intimních obrázků prostřednictvím výhružek odhalením intimních fotek nebo informací, a také sdílení, vyhrožování nebo uvádění záměru sdílet soukromé konverzace sexuální povahy je zakázáno.
 7. Kupující se zavazuje nepublikovat na stránkách Videmi a Videmi Network obsah, zobrazující, šířící nebo propagující sexuální násilí, sexuální napadení nebo sexuální vykořisťování nebo obsahuje související hrozby vůči jiným osobam. Rovněž je zakázáno zveřejňovat, vyhrožovat nebo oznamovat úmysl zveřejnit, nabízet nebo požadovat poskytnutí pornografických snímků nebo intimních fotografií.
 8. Kupující se zavazuje nepublikovat na stránkách Videmi a Videmi Network obsah, obsahující vyhrožování a ponižování jiných uživatelů.
 9. Kupující se zavazuje nepublikovat na stránkách Videmi a Videmi Network nenávistné slovní projevy k jiným uživatelům na základě tzv. chráněných rysů: rasy, etnika, národnosti, tělesného postižení, náboženského přesvědčení, kasty, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo vážné choroby.
 10. Kupující se zavazuje nepublikovat přispěvky a odkazy, které je možné definovat jako spam, nabízet, prodávat, nakupovat nebo vyměňovat zboží nebo služby jiným uživatelům na stránkách Videmi.
 11. Kupující bere na vědomi, že Videmi je vzdělávácí stránky, proto libovolné politické projevy v ramcích použití produktů Videmi nejsou vítány.
 12. Kupující se zavazuje nenahrávat viry nebo škodlivý kód ani neprovádět cokoli, co by mohlo zablokovat, přetížit nebo narušit správné fungování nebo vzhled produktů stránek Videmi.
 13. Kupující bere na vědomí, že získávání přístupu k účtům, profilům nebo údajům jiných uživatelů Portálu podvodnými prostředky nebo bez výslovného svolení majitele účtu nebo profilu je zakázáno.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 2. Rozhodne-li kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
  • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
  • O odstoupení od smlouvy a vrácení peněz zažádáno, když uživatel měl produkt (1.hru zakoupeného kurzu) spuštěný méně než dvě hodiny.
  • Informaci o odstoupení musi kupující zaslat e-mailem na info@videmishop.cz spolu s uvedením variabilního symbolu, e-mailu, jména, data nákupu a čísla účtu, kam kupující přeje poukázat finanční prostředky. Peníze za produkt/služby budou vráceny na číslo účtu, uvedené v žádosti o vrácení peněz.
  • Pokud je uživatelský účet kupujícího znepřístupněn či zrušen (víz cl. VII.2) kupující přichází o právo na vrácení peněz.
 3. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup k on-line kurzu a do Videmi Network, pokud jde o první zakoupený produkt Videmi. Když zákazník již kupoval a absolvoval nebo má rozpracovány jiný kurz vzdělávacích her Videmi, přistup k Videmi Network se kupujícímu zachovává.
 4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy považuje porušení cl. VIII.1, IX a X VOP. V takovém případě již existující uživatelský účet kupujícího bude znepřístupněn či zrušen.

XII. REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 3. Vadné plnění  uplatňuje Kupující bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, nejpozději však do nejpozději však do vypršení stanovené maximální doby používání zboží (víz cl.VIII.2).
 4. Pro podání reklamaci slouží adresa info@videmishop.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace Kupující bude informován e-mailem.
 5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé z důsledku nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu.
 8. V případě drobných technických problémů, při problémech s přihlášením do uživatelského účtu, potřebě změnit heslo nebo jiných problémech, které znemožňují užívání produktu, se má Kupující obracet na e-mailový kontakt info@videmishop.cz. Požadavky jsou běžně řešeny do 1 pracovního dne, nejpozději však do 30 dnů od přijetí požadavku.

XIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. Úvodní ustanovení, odst. 2 VOP nebo na elektronické adrese info@videmi-shop.eu.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní Videmi nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a počínaje dnem 25.05.2018 podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Kupující bere na vědomí, že Prodávající uchovává ve své databázi údaje vložené Kupujícím při objednávce produktů či služeb, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.
 2. Poskytnuté osobní údaje budou prodávajícím zpracovány za účelem registrace, informování o novinkách a nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách prodávajícího, plnění smluv, zajištění oprávněných zájmů prodávajícího a plnění zákonných povinností. K zajištění těchto činností je Prodávající oprávněn pověřit třetí osobu. Kupující bere na vědomí, že má práva vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz apod. Zde najdete kompletní znění Zásad o zpracování osobních údajů.

XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajicího www.videmishop.cz
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 3. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
 4. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.01.2023 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.

Bohužel používáte zastaralý prohlížeč.
E-shop můžete zobrazit nejlépe v prohlížeči Chrome.